Twój koszyk jest pusty!

Regulamin sklepu

REGULAMIN

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Platforma Handlowa www.antech24.sklep.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Platformę Handlową www.antech24.sklep.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Platformy www.antech24.sklep.pl zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

4.1. ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,

4.2. ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

4.3. ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.

4.4. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.antech24.sklep.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.

2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.antech24.sklep.pl umożliwiający utworzenie Konta.

3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.antech24.sklep.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

4. KLIENT – Usługobiorca, będący Przedsiębiorcą, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

6. PRODUKT – dostępna w Platformie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

7. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Platformy Handlowej.

9. PLATFORMA HANDLOWA – platforma Usługodawcy działająca pod adresem www.antech24.sklep.pl

10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Mateusz Rachubiński wykonujący działalność gospodarczą pod firmą MATEUSZ RACHUBIŃSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Sanniki 12, 62-025 Sanniki, NIP: 7772809886, REGON: 363303660, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@antech24.sklep.pl, numer telefonu: + 48 693 536 520.

11. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Platformy Handlowej.

12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Platformy Handlowej.

13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

14. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Sprzedawca za pośrednictwem Platformy Handlowej www.antech24.sklep.pl prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet, wyłącznie na rzecz Przedsiębiorców i w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Sprzedawca nie prowadzi poprzez Platformę sprzedaży na rzecz tzw. przedsiębiorców na prawach konsumentów.

2. Produkty oferowane w Platformie są nowe, wolne od wad i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Platformy nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Platformy podana jest w złotych polskich (PLN) i jest wartością netto. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Platformy Handlowej jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Platformie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen dostępnych towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży, z tym zastrzeżeniem, iż zmiany cen nie dotyczą Zamówień złożonych już przez Klienta.

6. Zamówienia można składać:

6.1. poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Platforma www.antech24.sklep.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok,

6.2. poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@antech24.sklep.pl

6.3. telefonicznie pod numerem: + 48 693 536 520.

7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Platformie Handlowej.

8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Platformie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

9. Sprzedawca realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach, Zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika Sprzedawcy.

11. Zamówienia poprzez Platformę, mogą składać wyłącznie osoby odpowiednio upoważnione przez Klienta do dokonywania tej czynności.

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.

4. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz niniejszy Regulamin.

5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu, który będzie wysyłany pocztą elektroniczną na adres mailowy Klienta podany w Formularzu Zamówienia.

§ 5

SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer: 24 1090 1450 0000 0001 4352 2478 (Santander) MATEUSZ RACHUBIŃSKI, Sanniki 12, 62-025 Sanniki, NIP: 7772809886. W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr …”.

3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni roboczych od złożenia Zamówienia.

4. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

5. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1. Koszty dostawy Produktu, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

2.1. czas kompletowania Produktów wynosi od 24 do 48 h od momentu zaksięgowania środków pieniężnych wpłaconych z tytułu Umowy Sprzedaży na rachunku Sprzedawcy,

2.2. dostawa Produktów stanowiących rzeczy ruchome przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 24 do 48 h od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

3. Zakupione w Platformie Handlowej Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Przedsiębiorcę z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

5. W przypadku wysłania Produktu do Przedsiębiorcy za pośrednictwem przewoźnika, Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika i spisania dwóch egzemplarzy protokołu szkody. Jeden z egzemplarzy należy przesłać do Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych. Klientowi przysługuje również prawo odmowy przyjęcia towaru, jeżeli budzi on jakiekolwiek zastrzeżenia, o czym niezwłocznie informuje Sprzedawcę.

6. W przypadku, gdy okaże się, że zamówiony przez Przedsiębiorcę towar jest niedostępny, Przedsiębiorca zostanie o tym poinformowany niezwłocznie – na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcę przy składaniu Zamówienia albo w toku tworzenia Konta na stronie – jednakże najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia Umowy Sprzedaży. Sprzedawca zwolniony będzie z realizacji Zamówienia i zobowiązany będzie do zwrotu Przedsiębiorcy całej otrzymanej od niego sumy pieniężnej w terminie do 45 dni od dnia zamówienia, jeżeli Przedsiębiorca dokonał już płatności na rzecz Sprzedawcy.

7. W przypadku, gdy okaże się, że część zamówionych przez Przedsiębiorcę towarów jest niedostępna Przedsiębiorca zostanie poinformowany o stanie Zamówienia niezwłocznie – na adres e-mail wskazany przez Przedsiębiorcy przy składaniu Zamówienia albo w toku tworzenia Konta na stronie – jednakże najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia Umowy Sprzedaży, z prośbą o dokonanie wyboru co do:

7.1. częściowej realizacji Zamówienia – wybór przez Przedsiębiorcę tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów; Sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku realizacji Zamówienia na towary niedostępne; w takim przypadku, jeżeli Przedsiębiorca dokonał już płatności na rzecz Sprzedawcy, zwróci on Przedsiębiorcy część sumy pieniężnej otrzymanej od niego za niezrealizowaną część Zamówienia; koszty przesyłki zostaną ustalone na nowo; ewentualna nadpłata w tym zakresie zostanie zwrócona Przedsiębiorcy,

7.2. anulowania całego Zamówienia – wybór przez Przedsiębiorcę tej możliwości powoduje zwolnienie Sprzedawcy z obowiązku realizacji Zamówienia; w takim przypadku, jeżeli Przedsiębiorca dokonał już płatności na rzecz Sprzedawcy, zwróci on całą otrzymaną od Przedsiębiorcy sumę pieniężną w terminie do 45 dni.

8. W przypadku, gdy sklep nie będzie mógł wykonać Zamówienia Przedsiębiorcy z powodu choćby przejściowej niemożności, Sprzedawca może zwolnić się z zobowiązania zrealizowania Zamówienia, przedstawiając Przedsiębiorcy inny niż zamówiony przez Przedsiębiorcę towar, za tę samą cenę, odpowiadający tej samej jakości i przeznaczeniu, co towar zamówiony przez Przedsiębiorcę, informując przy tym Przedsiębiorcę na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia takiego towaru i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedawcy. W takim przypadku, jeżeli Przedsiębiorca dokonał już płatności na rzecz Sprzedawcy, zwróci on całą otrzymaną od Przedsiębiorcy sumę pieniężną.

§ 7

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacja z tytułu gwarancji.

1.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

1.2. okres gwarancji dla Produktów wynosi 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta,

1.3. dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu,

1.4. dane gwaranta, szczegółowe informacje na temat towarów objętych gwarancją, dane dotyczące okresu trwania i warunków gwarancji, a także uprawnień przysługujących Klientowi z tytułu gwarancji - zawiera karta gwarancyjna dołączona do Produktu lub udostępniona na stronie Sklepu.

2. Reklamacja z tytułu rękojmi.

2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą z tytułu rękojmi obejmującej wady są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,

2.2. Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, nie później niż w terminie 7 dni od chwili dostrzeżenia wady, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od jej wykrycia,

2.3. zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@antech24.sklep.pl

2.4. w powyższej wiadomości w formie elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę,

2.5. dla oceny wad fizycznych Produktu, Klient musi dostarczyć go na swój koszt na adres podany na stronie www.antech24.sklep.pl.

2.6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia reklamacji,

2.7. w związku z uzasadnioną reklamacją Klienta, sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany produktu na wolny od wad,

2.8. odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku np. wiadomość mailowa lub SMS,

2.9. odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy ograniczona jest do rzeczywistych strat i nie obejmuje utraconych korzyści oraz nie może przekroczyć wysokości ceny sprzedaży towaru. Sprzedawcy nie ponosi względem Przedsiębiorcy odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy bądź wymiany towaru.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta będącego Przedsiębiorcą żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

§ 9

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Platformy Handlowej korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

1.2. prowadzenie Konta w Platformie Handlowej,

1.3. wysłanie wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Platformie Handlowej odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Platformy treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Platformy i prezentowanych w niej materiałów.

§ 10

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Platformie Handlowej zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę,

2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Platformie zawierana jest na czas nieoznaczony. Zawarcie umowy następuje w chwili wysłania przez Usługobiorcę uzupełnionego Formularza Rejestracji,

2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,

3.2. dostęp do poczty elektronicznej,

3.3. przeglądarka internetowa,

3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Platformy Handlowej w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 11

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Platformy Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@antech24.sklep.pl

2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.

4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 12

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1. wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta),

1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@antech24.sklep.pl

1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy oświadczenia o wypowiedzeniu,

1.4. wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 13

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.antech24.sklep.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Mateusza Rachubińskiego wykonującego działalność gospodarczą pod firmą MATEUSZ RACHUBIŃSKI wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: Sanniki 12, 62-025 Sanniki, NIP: 7772809886, REGON: 363303660. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.antech24.sklep.pl, bez zgody Usługodawcy.

2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.antech24.sklep.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Platformy Handlowej pod adresem www.antech24.sklep.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Platformy pod adresem www.antech24.sklep.pl użyte są w celach informacyjnych.

§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Platformę Handlową zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Przedsiębiorcą, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

5. Klient ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny.

 

anTECH (dawniej Rothenberger24.pl) - © anTECH 2016 - 2024 - narzędzia Rothenberger.